80 yaşında genç bir ses yükseliyor…

Post date:

Author:

Category:

Oynadığı ve yönettiği filmlerle hafızalara kazınan ve geride unutulmayacak eserler bırakan, 1937 doğumlu Yılmaz Güney’in bugün 80’inci yaş günü

80 yaşında genç bir ses yükseliyor:

Arkadaşlar! Dağ­la­rı­mız, ova­la­rı­mız ve ır­mak­la­rı­mız bi­zi bek­li­yor.

Biz bü­tün öm­rü­mü­zü gur­bet­te ge­çi­rip gur­bet tür­kü­le­ri söy­le­mek is­te­mi­yo­ruz.
Biz, yi­ğit­lik­le­riy­le des­tan­lar yaz­mış bir hal­kız ve önü­müz­de du­ran bü­tün güç­lük­le­ri ye­ne­cek. Az­me, kararlılığa ve koşullara sa­hi­biz…

Türk, Acem ve Arap dev­rim­ci de­mok­rat­la­rı, Kürt ulu­su­nun ken­di ka­de­ri­ni ta­yin hak­kı­nın en can­dan sa­vu­nu­cu­la­rı ola­rak, bu kav­ga­nın bir par­ça­sı­dır­lar ve or­tak düş­ma­na kar­şı sa­vaş­mak­ta­dır­lar. Ezi­len sı­nıf­la­rın sı­nıf kar­deş­li­ği en güç­lü si­lah­la­rı­mız­dan bi­ri­dir.
Dost ve düş­man her­kes bil­sin ki, ka­za­na­ca­ğız…
Mut­la­ka ka­za­na­ca­ğız…
Bir kö­le ola­rak ya­şa­mak­tan­sa bir öz­gür­lük sa­vaş­çı­sı ola­rak öl­mek da­ha iyi­dir!”
Doğum günün kutlu olsun büyük sanatçı ve büyük devrimci!
İyi ki doğdun ve hayatımıza umudu, cesareti, mücadele azmini kattın!

HABER MERKEZİ

- Advertisement -spot_img

YAZARLAR

spot_img

EN SON EKLENEN YAZILAR